Zásady a postupy

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí a důvěra na internetu má pro nás a úspěch našeho podnikání zásadní význam. Shromažďujeme informace o našich uživatelích a zde načrtneme typ informací, které shromažďujeme a co s nimi děláme. Budete také moci zjistit, jak můžete upravovat jakékoli informace, které nám svěřujete. Upozorňujeme, že tato zásada platí pouze pro naše webové stránky myfxchoice.com. Návštěvou této webové stránky souhlasíte se shromažďováním osobních údajů a použitím cookies.

Shromážděné informace

Když se s námi zaregistrujete na Demo nebo Live účet, budou následující informace o vás (Vaše data) shromažďovány a uchovávány pro administrativní, servisní a / nebo právní účely:

 • Osobní údaje, jako jsou jména, adresy, osobní registrační číslo a e-mailové adresy atd. (Osobní údaje)
 • Finanční informace (Finanční informace) pro hodnocení úvěrového rizika
 • Informace o vzorech návštěvnosti webových stránek a adresy IP

Vaše údaje jsou uchovávány jako důvěrné v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování, které jsou platné v jurisdikci, kde se FXChoice nachází, jak je uvedeno níže v části „Zveřejnění osobních údajů“.

Použití cookies

Cookies používáme ke shromažďování informací. Soubor cookie je malý datový soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk počítače za účelem uchovávání záznamů při návštěvě webové stránky. Soubory cookies nám umožňují zlepšit vaše pohodlí při používání, například zapamatováním si hesel a preferencí pro prohlížení, což vám umožní navštěvovat různé části webových stránek, které nejsou pouze pro členy, aniž byste je museli znovu registrovat. Cookies jsou dále používány pro měření aktivity na webových stránkách a pro vylepšení a aktualizace založené na tom, které oblasti jsou populární a které nejsou.

Cookies nepoužíváme k získávání informací, které nebyly původně odeslány v souboru cookie. Nepoužíváme informace přenášené prostřednictvím cookies pro žádné přímé propagační nebo marketingové účely bez vašeho souhlasu.

Jak používáme shromážděné informace

Sbíráme osobní i souhrnné informace pro více účelů.

Informace se používají za účelem:

 • Zlepšit obsah webových stránek
 • Přizpůsobit obsah a / nebo rozvržení webové stránky pro každého jednotlivého uživatele
 • Upozornit uživatele na aktualizace webových stránek
 • Zasílání informačních bulletinů nebo informací o dalších příležitostech, o kterých se domníváme, že vás budou zajímat. Toto vám zašleme pouze tehdy, pokud jste uvedli, že chcete tyto informace obdržet.

Osobní informace jsou shromažďovány, když nám uživatelé poskytnou informace při registraci k členství nebo při podání žádosti o účet. Omezujeme shromažďování osobních údajů na to, co je nezbytné pro správu našeho podnikání a poskytování kvalitních služeb.

Informace o vzorech provozu zahrnují informace o tom, na kterých webových stránkách naši uživatelé přistupují nebo které navštíví, a kolik uživatelů se denně přihlašuje na naše webové stránky. Tento druh informací se používá pouze v agregované podobě, což znamená, že jednotlivý uživatel nebude rozpoznatelný.

Můžeme také použít informace, které shromažďujeme, abychom vás informovali o nových produktech nebo službách, které jsou k dispozici, nebo o nichž se uvažuje, o technických otázkách, průzkumech spokojenosti zákazníků nebo o aktualizacích účtů a souvisejících účtech.

Vaše e-mailová adresa může být použita ve vztahu k našim produktům a službám (včetně všech marketingových kampaní souvisejících s těmito produkty nebo službami). Pokud si nepřejete dostávat takový marketingový materiál, kontaktujte nás prosím prostřednictvím Live Chat nebo otevřete lístek.

Zveřejňování osobních údajů

Ze zákona jsme povinni nakládat s Vašimi údaji jako s důvěrnými a nemůžeme předávat ani používat vaše údaje bez platných zákonných důvodů.

Veškeré vaše údaje mají prospěch z této plné ochrany a budou poskytnuty pouze třetím stranám, například správním nebo soudním orgánům, pokud k tomu budeme nuceni v souladu s platnými právními předpisy, nebo pokud jste k takovému zveřejnění dali svůj písemný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat nebo změnit jeho rozsah.

Aniž jsou dotčeny výše uvedené skutečnosti, můžeme zveřejnit následující informace:

 • Obecné údaje o zákaznících, jako je jméno, adresa a osobní registrační číslo pro společnosti, které pro nás provádějí administrativní úkoly.
 • Obecné údaje o zákaznících pro finanční instituce podléhající služebnímu tajemství pro účely marketingových a poradenských služeb.

Jak upravit / opravit vaše informace

Své údaje můžete také změnit z vlastního podnětu pomocí stránky „Upravit profil“, kterou najdete v hlavním menu v klientské zóně. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav, prosím, neváhejte a zašlete lístek nebo nám zavolejte na +52 556 826 8868.

Pravidla pro vracení peněz na kartu

 1. Vrácení peněz musí proběhnout ve stejné měně jako původní vklad.
 2. Klient nemůže požadovat vrácení vyšší částky, než je částka vkladu, pokud příslušný zpracovatel platby a klientova banka takové transakce nepovolují. To znamená, že celková částka vrácení peněz nemůže být vyšší než celková částka vkladu.
 3. Platby třetím stranám nejsou povoleny. Částky vložené kartou třetí strany budou vráceny na stejnou kartu, jakmile FXChoice obdrží dokumenty identifikující držitele karty.
 4. Klient je oprávněn používat více než jednu kartu, pokud všechny patří klientovi. Ustanovení bodu 2 bude však stále platit pro každou kartu zvlášť.
 5. Aby bylo možné dodržet ustanovení obsažené v bodě 2, může být jeden požadavek na provedení platby v některých případech zpracován v rámci několika transakcí.
 6. V případě, že platnost karty, která byla použita pro vklad, již vypršela, nebo došlo ke změně karty, není vrácení peněz technicky možné, a v takovém případě je FXChoice oprávněna odmítnout požadovanou transakci s použitím ustanovení uvedeného v bodě 1 našich Pravidel pro vracení peněz.
 7. Účtovaný poplatek bude záviset na zpracovateli platby v příslušné zemi.
 8. Pro zpracování výběru je FXChoice oprávněna vyžadovat případnou další dokumentaci související s platbou, aby dodržela zákonné požadavky a interní postupy.

Zásady vkladu a výběru prostředků

 1. Platební metody: Klienti mohou vkládat a vybírat prostředky pouze za použití platebních metod dostupných v sekcích „Vklady a výběry“ ve své Backoffice. Obecně by mělo platit, že klient by měl používat pro výběry stejnou platební metodu, jakou použil při vkladu. Pokud by toto nebylo možné, FXChoice Limited umožní klientovi, aby použil jinou platební metodu, pokud klient poskytne důkaz o tom, že účet registrovaný s touto novou platební metodou je veden na jeho jméno. V takových případech by se měla také shodovat měna vkladu a měna výběru. Pokud FX Choice Limited využila poskytovatele platby, který je na nějakou dobu mimo provoz, FX Choice Limited má právo odložit výběr, dokud nedojde k obnovení služeb. Pokud byly služby poskytovatele platby trvale přerušeny, FX Choice Limited nabídne alternativní možnosti, které budou vyhovovat výše uvedeným požadavkům (nejlépe stejná měna a majitel účtu).

 2. Platební účet: Obecně by mělo platit, že klient by měl používat pro výběry stejný platební účet, jaký použil při vkladu. Pokud by toto nebylo možné, FX Choice Limited může umožnit klientovi, aby použil jiný platební účet, pokud klient poskytne důkaz o tom, že je vlastníkem tohoto nového platebního účtu.

 3. Měna: měny používané pro vklady nebo výběry jsou pouze měny dostupné v sekcích „Vklady a výběry“ a podporované každým poskytovatelem plateb.

  Vypořádání v nepodporovaných měnách lze provést na základě výhradního uvážení FX Choice Limited případ od případu.

  S výjimkou situací, kdy se jedná o zvláštní okolnosti, nesmějí klienti vybírat v měně jiné, než byla měna použitá pro vklad.

  Klient rozumí tomu, že společnost FX Choice Limited může být nucena provést konverzi měn v případech, kdy byl vklad nebo výběr proveden v měnách jiných, než jsou měny nabízené v sekcích „Vklady a výběry“ na stránkách společnosti, nebo jiných než je měna účtu, na který se budou vkládat (znovu vkládat) prostředky. Za takových okolností vrátí nebo vloží FX Choice Limited prostředky po stržení jakýchkoliv poplatků za směnu nebo jiných poplatků, které byly účtovány společnosti FX Choice Limited.

  Při zpracování žádosti o výběr použije FX Choice Limited své interní směnné kurzy převzaté od poskytovatele měny, s nímž FX Choice Limited spolupracovala v den výběru.

 4. Platby třetích stran: Platby třetích stran jsou přísně zakázány. To je důvod, proč má FX Choice Limited právo zrušit vklad nebo výběr klienta, pokud by se objevil pokus použít účet třetí strany. Pokud by přišel vklad z účtu třetí strany, prostředky budou převedeny zpátky na stejný účet, z jakého přišly. Pokud se tak stane, klientovi budou naúčtovány veškeré poplatky za převod.

 5. Klient nese plnou zodpovědnost za správnost údajů uvedených ve své žádosti o vklad nebo výběr.

 6. FX Choice Limited má právo požadovat veškeré dodatečné údaje, vysvětlení nebo dokumenty nezbytné pro správné zpracování převodů či pro splnění platných předpisů, či procesů KYC a AML. Pokud by kdykoliv společnost FX Choice Limited nebyla spokojena s dokumentací poskytnutou klientem v souvislosti s výběrem nebo vkladem, FX Choice Limited si vyhrazuje právo vrátit příkazci jakoukoliv část prostředků po stržení veškerých poplatků za převod nebo jiných poplatků, které byly naúčtovány společnosti FX Choice Limited, nebo zrušit nebo oddálit zpracování platby, dokud nebudou poskytnuty nezbytné informace.

 7. Časový rámec pro zpracování: Klient souhlasí s tím, že zpracování žádostí o refundaci může trvat až 24 hodin od potvrzení žádosti v pracovních dnech (víkendy zavřeno), pokud nebudou nezbytně nutné dodatečné informace, vysvětlení nebo dokumenty. V takových případech začíná 24hodinový časový limit přijetím požadovaných informací. Klient souhlasí s tím, že zpracování žádosti o refundaci podle současných zásad znamená, že FX Choice Limited předloží žádost o refundaci svému poskytovateli platby. FX Choice Limited nenese žádnou zodpovědnost za to, jak dlouho bude trvat příslušnému poskytovateli platby nebo jeho partnerům, než provede požadovaný úkon.

 8. Poplatky: FX Choice Limited má právo účtovat poplatky za vklady a výběry a jejich výše se vypočte podle nákladů zaplacených společností při plnění klientovy žádosti o výběr. Informace o účtovaných poplatcích je možné najít na webových stránkách společnosti a v Backoffice klienta. Pokud by zde byla nějaká odchylka, rozhodující budou informace uvedené v Backoffice klienta. FX Choice Limited má právo, ale nikoliv povinnost účtovat klientovi dodatečný poplatek (pokud bude aplikováno), když klient využije jinou platební metodu pro výběr prostředků.

 9. Pokud společnost FX Choice Limited poskytla řádně služby, klient souhlasí s tím, že nebude požadovat refundaci nebo vrácení platby od své banky nebo poskytovatele kreditní karty kdykoliv během nebo po využití služeb FX Choice Limited. Jakýkoliv pokus o výše uvedené může být považován za porušení Klientské smlouvy na straně klienta se všemi důsledky. Pokud však FX Choice Limited dostane zpátky peníze za jakoukoliv transakci, vyhrazujeme si právo držet u nás současný zůstatek Klienta a odeslat peníze zpátky po stržení všech poplatků souvisejících s vrácením platby.

 10. Pokud budou dostatečné důvody k tomu, abychom se domnívali, že původ prostředků klienta a jeho aktivity jsou v rozporu s naším Manuálem proti praní špinavých peněz (AML) nebo jinými interními zásadami nebo v případě jakékoliv nelegální aktivity nebo podvodu s přímým nebo nepřímým nezákonným úmyslem si FX Choice Limited vyhrazuje jednostranné právo odmítnout vklady na klientovy účty nebo výběry z těchto účtů, zmrazit aktiva, pozastavit jakoukoliv obchodní aktivitu na účtech bez předchozího upozornění, zrušit žádost o vklady nebo výběry, držet prostředky nebo refundovat přijaté prostředky na základě svého vlastního uvážení. Klienti budou upozorněni, že FX Choice Limited má povinnost informovat příslušné vládní instituce ohledně jakéhokoliv nesouladu se zásadami AML a odkrýt klientovy údaje. V takových případech musí klient kompenzovat přímé a nepřímé ztráty a škody, které utrpěla společnost nebo třetí strany v důsledku aktivit klienta, a FX Choice Limited má právo strhnout příslušné částky z prostředků klienta.

 11. Pokud by došlo ke zneužití obchodního systému nebo aktivitám, které jsou v rozporu s obvyklým účelem služby nebo v rozporu s dobrou vírou, FX Choice Limited má právo

  • okamžitě a bez předchozího upozornění uzavřít klientovy pozice
  • oddálit klientovy výběry dokud nebude vyčíslena škoda
  • zablokovat klientův profil
  • a strhnout zisky vydělané v důsledku podvodného obchodování.
 12. Pokud je obchodní účet Klienta u FXChoice neaktivní (což znamená účet, na kterém nebyly provedeny žádné obchody) po dobu jednoho (1) roku a zůstatek na tomto obchodním účtu je nižší než 5 USD (nebo ekvivalent v jiné měně), je FXChoice oprávněna podle vlastního uvážení zrušit obchodní účet a ukončit s Klientem Smlouvu po uplynutí jednoho roku nečinnosti na obchodním účtu.

 13. Pokud se FXChoice rozhodne uzavřít obchodní účet a vypovědět Klientskou smlouvu za okolností uvedených na str. 12, FXChoice uvede datum ukončení (e-mailem) jeden měsíc před ukončením. V takovém případě může FXChoice převést zůstatek z účtu na jakýkoli jiný otevřený účet s alespoň jedním společným majitelem nebo účet určený Klientem. Finanční prostředky, o jejichž vrácení do přesného platebního systému klienta klient nepožádá, budou považovány za opuštěné a stanou se majetkem společnosti FX Choice Limited.

 14. Pokud je obchodní účet Klienta u FXChoice neaktivní (což znamená účet, na kterém nebyly provedeny žádné obchody) po dobu pěti (5) let a zůstatek na tomto obchodním účtu je vyšší než 5 USD (nebo ekvivalent v jiné měně), je FXChoice oprávněna podle vlastního uvážení zrušit obchodní účet a ukončit s Klientem Smlouvu po uplynutí pěti let ne aktivity na obchodním účtu.

 15. Pokud se FXChoice rozhodne uzavřít obchodní účet a vypovědět Klientskou smlouvu za okolností uvedených na str. 14, FXChoice uvede datum ukončení (e-mailem) jeden měsíc před ukončením. V takovém případě může FXChoice převést zůstatek z účtu na jakýkoli jiný otevřený účet s alespoň jedním společným majitelem nebo účet určený Klientem. Finanční prostředky, o jejichž vrácení do přesného platebního systému klienta klient nepožádá, budou považovány za opuštěné a stanou se majetkem společnosti FX Choice Limited.

 16. Pokud FXChoice zjistí, že klient je občanem nebo rezidentem země, která není na seznamu způsobilých zemí v souladu s našimi interními pravidly pro praní špinavých peněz, je společnost FXChoice oprávněna podle vlastního uvážení uzavřít obchodní účet a ukončit vztah s klientem.

 17. Pokud se FXChoice rozhodne uzavřít obchodní účet a vypovědět Klientskou smlouvu za okolností uvedených na str. 16, FXChoice uvede datum ukončení (e-mailem) jeden měsíc před ukončením. V takovém případě může FXChoice převést zůstatek z účtu na jakýkoli jiný otevřený účet s alespoň jedním společným majitelem nebo účet určený Klientem. Finanční prostředky, o jejichž vrácení do přesného platebního systému klienta klient nepožádá, budou považovány za opuštěné a stanou se majetkem společnosti FX Choice Limited.

AML pravidla

FX Choice Limited si uvědomuje, jak důležitou roli hraje finanční sektor při efektivní prevenci a boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Praní špinavých peněz je definováno velmi široce a zahrnuje všechny formy nakládání s majetkem pocházejícím z trestné činnosti nebo vlastnění takového majetku, včetně vlastnictví výnosů z trestné činnosti i zprostředkování vlastnictví či manipulaci s výnosy z trestné činnosti. Majetek pocházející z trestné činnosti může mít různé formy, například formu peněz, cenných papírů, hmotného i nehmotného majetku.

Společnost FX Choice Limited je vázána Zákonem o praní špinavých peněz a terorismu (Prevence) z roku 2008 státu Belize (Zákon), který ukládá zřetelné administrativní požadavky všem finančním institucím.

Podle zákona je společnost povinna implementovat a dodržovat podmínky Manuálu proti praní špinavých peněz a terorismu (dále jen Manuál AML), který je společně se všemi souvisejícími interními předpisy a pravidly hlavním pilířem interních kontrolních systémů zavedených pro monitorování shody s postupy zavedenými společností FX Choice Limited pro prevenci a detekci praní špinavých peněz.

Fungováním této shody se zajišťuje, že společnost dodržuje různé postupy proti praní špinavých peněz prostřednictvím konkrétně navržených auditů a ostatních funkčních kontrol.

Náš Manuál AML zavazuje členy správní rady, výkonné ředitele, vedoucí pracovníky a manažery divizí společnosti, zaměstnance a všechny ostatní osoby zapojené do operací nabízených služeb. Zaměstnanci společnosti jsou povinni důsledně dodržovat postupy a doporučení obsažené v Manuálu AML i v Zákoně. Zaměstnanci jsou si vědomi toho, že praní špinavých peněz a financování terorismu je velmi vážný problém, znají své zákonem stanovené závazky a jsou povinni spolupracovat a rychle hlásit podezřelé transakce.

Náš Manuál AML i Zákon požadují, aby společnost FX Choice Limited zavedla a udržovala konkrétní zásady a postupy zaměřené proti zneužívání jejích klientů, jejích aktivit i jejího finančního systému pro účely praní špinavých peněz. Tyto postupy mají dva hlavní cíle:

 1. Umožnit rozpoznání a nahlášení podezřelých transakcí;
 2. Prostřednictvím přísné implementace principu „poznej svého zákazníka“ (KYC) a udržováním adekvátních postupů vedení záznamů zajistit, aby byla finanční instituce schopna poskytnout svou část auditní stopy, pokud by se zákazník dostal do vyšetřování.

Manuál AML a veškeré interní postupy obsahují pokyny, které by se měly dodržovat v celé Společnosti pro pomoc při detekci a prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu se zákony.

Všichni zaměstnanci společnosti by měli vykonávat své povinnosti podle pravidel stanovených v Manuálu AML a relevantních interních předpisů společnosti.

Předpisy AML společnosti podléhají trvalým kontrolám a aktualizacím ze strany Oddělení shody pro zajištění naprostého souladu se současnou legislativou, předpisy i směrnicemi Mezinárodní komise finančních služeb.