Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vlastnictví webu

Společnost vlastní a spravuje tyto stránky. Žádný zákon o stažení nebo jiném kopírování z tohoto webu nepřevádí na vás žádný titul nebo software na tomto webu. Cokoli, co přenášíte na tyto stránky, se stává majetkem společnosti, může být společností používáno k jakémukoli zákonnému účelu a dále podléhá zveřejnění, které společnost považuje za vhodné, včetně právního nebo regulačního orgánu, jemuž je společnost zodpovědná. Společnost si vyhrazuje veškerá práva týkající se autorského práva a vlastnictví ochranné známky ze všech materiálů na těchto stránkách a tyto práva bude uplatňovat v plném rozsahu.

Přístup

Tato stránka a informace, nástroje a materiály obsažené na ní nejsou směřovány nebo určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem, který je občanem nebo rezidentem nebo sídlí v kterékoli jurisdikci, kde takové šíření, zveřejnění, dostupnost nebo použití by bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by společnost nebo její přidružené společnosti podléhaly jakémukoli požadavku na registraci nebo licenci v rámci takové jurisdikce.

Odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány “Jak je”. Společnost nezaručuje přesnost zde poskytnutých materiálů, výslovně ani implicitně, za jakýkoli konkrétní účel a výslovně se zříká jakýchkoliv záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost nezodpovídá za ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout v důsledku zachycení informací, které byly poskytnuty prostřednictvím těchto stránek třetím osobám. Přestože informace poskytnuté na těchto stránkách jsou získávány nebo zpracovávány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, Společnost nemůže a ani nezaručuje přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost všech informací nebo údajů, které vám byly poskytnuty k určitému účelu. Společnost ani její přidružené společnosti, ředitelé, ani zaměstnanci ani žádný třetí dodavatel nenese zodpovědnost ani nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, které vzniknou v případě poruchy nebo přerušení této stránky nebo vyplývající z jednání nebo opomenutí jakékoli jiné strany podílející se na zpřístupnění této stránky nebo údajů obsažených v ní nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který se týká vašeho přístupu k nemožnosti přístupu k webu nebo jeho použití nebo jeho použití, zda okolnosti, které způsobily takovou příčinu, mohly být pod kontrolou Společnosti nebo jakéhokoli dodavatele, který poskytuje software nebo služby.

Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli následné, vedlejší, zvláštní, represivní nebo příkladné škody vyplývající z jakéhokoli použití nebo neschopnosti využívat toto místo nebo jeho část, a to bez ohledu na to, zda byla společnost obeznámena s pravděpodobností takového vzniklé škody a bez ohledu na formu žaloby, ať již ve smlouvě, v případě úmyslu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak.

Informace obsažené na této stránce jsou určeny pouze pro informační účely. Proto by nemělo být považováno jako nabídka nebo obžaloba žádné osobě v jurisdikci, v níž taková nabídka nebo obžaloba není oprávněna, nebo na jakoukoli osobu, proti které by bylo protiprávní, aby takovou nabídku nebo poptávku, ani považováno za doporučení koupit, prodat nebo jinak vypořádat s nějakou konkrétní investicí. Důrazně doporučujeme, abyste získali nezávislé investiční, finanční, právní a daňové poradenství před tím, než začnete s nějakou investicí. Nic na této stránce by nemělo být čteno nebo vykládáno jako investiční poradenství ze strany společnosti nebo jejích přidružených společností, ředitelů nebo zaměstnanců.

Povaha investic do finančních nástrojů je taková, že ne všechny finanční nástroje jsou vhodné pro všechny, pokud:

 1. jsou obeznámeni s investičními záležitostmi,
 2. jsou schopni nést ekonomické riziko investice,
 3. pochopit riziko,
 4. věří, že investice je vhodná pro jejich konkrétní investiční cíl a finanční potřeby a nemají potřebu likvidity investic
 5. nemají potřebu likvidity investic

Pokud investuje neprofesionální investor do finančních nástrojů, doporučuje se investovat pouze část částek, které investor hodlá dlouhodobě investovat.

Rovněž je vhodné, aby všichni investoři měli před investováním do finančních nástrojů radu od odborného investičního poradce.

Odkazované weby

Stránka také obsahuje odkazy na weby kontrolované nebo nabízené třetími stranami. Společnost nekontroluje a tímto se zříká odpovědnosti za veškeré informace nebo materiály zveřejněné na některém z webů propojených s touto stránkou. Vytvořením odkazu na webovou stránku třetí strany společnost neschvaluje ani doporučuje žádné produkty nebo služby nabízené na tomto webu.

Bezpečnost

Pokud komunikujete se společností prostřednictvím e-mailu, měli byste si uvědomit, že bezpečnost internetového e-mailu je nejistá. Odesíláním citlivých nebo důvěrných e-mailových zpráv, které nejsou zašifrovány, přijímáte rizika takové nejistoty a možného nedostatku důvěrnosti po internetu. Internet není 100% bezpečný a někdo může být schopen zachytit a přečíst vaše detaily.

Soukromí

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné a sdílené pouze v rámci společnosti, jejích přidružených společností a jejích obchodních partnerů a nebudou zpřístupněny žádné třetí straně, s výjimkou případů, kdy se jedná o regulační nebo soudní řízení. Systémy pro sledování webových stránek mohou také shromažďovat údaje o stránkách, které jste navštívili, o tom, jak jste objevili tuto stránku, četnost návštěv a podobně. Získané informace se používají k vylepšení obsahu našich webových stránek a mohou být používány k tomu, abychom vás kontaktovali vhodnými prostředky a poskytli vám jakékoli informace, které považujeme za užitečné pro vás.

Platné právo a soudní pravomoc

Přístupem na tuto stránku souhlasíte s tím, že zákony Belize bez ohledu na její principy konfliktů se budou vztahovat na všechny záležitosti související s používáním této stránky. V případě sporu souhlasíte s výhradní jurisdikcí soudu v Belize. V případě, že některá z těchto podmínek nebude považována za nevymahatelnou, zůstávají zbývající smluvní podmínky bezpodmínečné a nevymahatelný termín nebo podmínka bude nahrazena takovým vymahatelným termínem nebo podmínkou, která se nejvíce blíží záměru, který je základem nevymahatelného termínu nebo Stav. Tato smlouva nenahrazuje ani žádným způsobem nezmění žádnou jinou dohodu, kterou jste uzavřeli se společností.

Tato stránka není zaměřena na žádnou jurisdikci a není určena pro žádné použití, které by bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Práva a povinnosti držitelů karet

DEFINICE:

„Karetní organizace“ znamená MasterCard International, VISA Europe, JCB Europe nebo jakákoliv asociace nebo organizace vydávající karty, relevantní na základě tohoto dokumentu;

„Karta“ znamená platná platební karta včetně, ale nikoliv s omezením na kreditní nebo debetní karty s logem MasterCard, VISA nebo JCB nebo s logem jakékoliv jiné organizace vystavující karty relevantní na základě tohoto dokumentu;

„Majitel karty“ je osoba, na jejíž jméno byla karta vystavena a jakýkoliv oprávněný uživatel takové Karty;

„Virtuální POS/POS“ je logické zařízení pro dálkový příjem elektronických plateb platebními kartami přes webové stránky https://myfxchoice.com.

„Služby“ znamená služby forexového obchodování, nabídka špičkových řešení pro obchodování forexu, cenných kovů a CFD;

„Poskytovatel služby“ je společnost FX Choice Limited (FXChoice), mezinárodní obchodní společnost s číslem registrace 105,968 a oficiálním sídlem na Belize, Belize City, Corner of Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, podléhající regulaci Komise pro finanční služby Belize (FSC);

„Webové stránky“ jsou webové stránky World Wide Web https://myfxchoice.com, na nichž nabízí své služby FXChoice.

„Sporná platba“ je proces směřující k refundaci celé nebo částečné platby provedené přes karetní transakci. Takováto refundace se provádí, pokud dojde k porušení předpisů při přijetí platby nebo když se provede transakce podvodným způsobem nebo z iniciativy majitele karty.

„Nestandardní transakce“ nebo transakce provedená „podvodným“ způsobem znamená, že to je transakce záměrně (úmyslně) provedená pomocí karty nebo údajů o kartě získaných ilegálně (ztracená, ukradená karta nebo karta získaná na základě falešných dokumentů apod.) či pomocí falešné nebo padělané karty nebo pomocí ukradených údajů na kartě. Taková transakce je provedena bez vědomí a souhlasu skutečného majitele karty a jeho svolení a tento majitel odmítá akceptovat náklady s kartou související.

Tyto Všeobecné podmínky pokrývají platby kartou přes virtuální terminál POS a řídí vztah mezi společností FXChoice a jejími zákazníky v souvislosti s přijímáním, zpracováním a obsluhou karetních plateb pro služby nabízené společností FXChoice na webových stránkách: https://myfxchoice.com, které jsou ve vlastnictví společnosti.

Vstupem na tyto webové stránky zákazník souhlasí s následujícími Všeobecnými podmínkami, akceptuje je a rozumí jejich obsahu.

Práva a povinnosti poskytovatele služby:

 1. Poskytovatel služby bude povinen umožnit svým zákazníkům platby kartou v souladu s požadavky na zpracování takových plateb, jak jsou uvedeny v platné legislativě a platných pravidlech pro přijímání plateb kartou na internetu.
 2. Poskytovatel služby bude povinen akceptovat zákonné platby všemi bankovními kartami značky Visa, MasterCard, Maestro apod.
 3. Poskytovatel služby bude mít právo jednostranně stanovit dodatečné požadavky nebo omezení týkající se přijímání karetních plateb.
 4. Poskytovatel služby má zásady o ochraně osobních údajů, Prohlášení o ochraně dat a Zásady ochrany osobních údajů a obchodních tajemství.
 5. Veškeré osobní informace o majitelích karet poskytnuté poskytovateli služby budou považovány za důvěrné a nebudou sděleny žádné třetí straně s výjimkou regulačního nebo soudního řízení podle platných zákonů. Údaje o majiteli karty mohou být také sděleny protistranám FXChoice, například finančním institucím nebo jiným poskytovatelům služeb nebo plateb tam, kde je to nezbytně nutné pro naše služby.
 6. Poskytovatel služby si neukládá, nepoužívá ani nedistribuuje čísla platebních karet ani informace o CVV2/CVC2, které se dozvěděl v důsledku aktivity vykonávané podle těchto Všeobecných podmínek, za účelem jiným, než jsou účely uvedené v těchto Všeobecných podmínkách, s výjimkou situace, kdy je to požadováno zákony nebo pravidly mezinárodních organizací vydavatelů karet.
 7. Pokud by vzniklo nějaké podezření nebo opodstatněné pochybnosti ohledně možného neoprávněného přístupu k informacím uloženým u poskytovatele služby, k číslům karet a ostatním informacím o kartách, poskytovatel služby je povinen informovat o této skutečnosti okamžitě majitele karty, pokud má FXChoice nezbytné informace k tomu, aby je identifikovala a zastihla.
 8. Poskytovatel služby má právo odmítnout platbu kartou v případě:
  1. neplatné platební karty;
  2. nemožnosti potvrdit provedení transakce;
  3. pochybností o zákonnosti transakce;
  4. podezření na falešnou nebo padělanou platební kartu;
  5. neúspěšné identifikace (ověření) majitele karty;
  6. nemožnosti ověřit majitele karty;
  7. na základě pokynu relevantní banky/poskytovatele platby.
 9. Poskytovatel služby může připravit optickou zprávu, kterou uvidí majitel karty po obdržení ověření, po odmítnutí transakce, při provedení platby kartou ve virtuálním zařízení POS.
 10. Poskytovatel služby je povinen poskytnout spolehlivou kontrolu pro přijímání plateb přes své virtuální zařízení POS, aby nebyly povoleny transakce, které nesplňují účel těchto Všeobecných podmínek.
 11. Poskytovatel služby je povinen zajistit na webových stránkách, které budou uvedeny, jaký typ platebních karet se přijímá pro platby, stejně jako úroveň bezpečnosti akceptovaných plateb prováděných bankovními kartami.
 12. Společnosti zpracovávající karetní operace spolupracující s poskytovatelem služby budou mít právo ukládat informace o platebních příkazech provedených majitelem karty podle relevantních pravidel pro akceptování plateb platebními kartami na internetu po dobu minimálně 13 (třináct) měsíců od data provedení transakce.
 13. Služby placené poskytovateli služeb by mohly být zrušeny na základě Smlouvy s klientem uzavřené poskytovatelem služby.
 14. Poskytovatel služby nemá právo nabízet a poskytovat zboží nebo služby, které jsou zákonem zakázány.
 15. Veškeré aktivity zákazníka vkládajícího prostředky na obchodní účet s využitím virtuálního terminálu POS budou znamenat úplné akceptování Všeobecných podmínek poskytovatele služby a jeho Smlouvy s klientem, příloh k této smlouvě a ostatních pravidel, nařízení a předpisů stanovených poskytovatelem služby.
 16. Poskytovatel služby je povinen provozovat své podnikání tak, aby neumožňoval přímé či nepřímé nabízení a poskytování přes svůj virtuální POS a/nebo webové stránky následující zboží a služby:
  • Dětskou pornografii;
  • Zobrazování krutého násilí a perverze;
  • Zboží a služby porušující autorská práva, padělané zboží a imitace známých obchodních značek;
  • Obchodování s léky na předpis.
 17. Současné Všeobecné podmínky upravují vztah mezi zákazníky a poskytovatelem služby co se týče přijímání, zpracování a obsluhy bezhotovostních plateb pomocí platebních karet na terminálu POS, na základě webových stránek.
 18. Poskytovatel služby je povinen provozovat své podnikání spočívající v nabízení a prodeji služeb přes svůj virtuální POS a neumožňovat jakýmkoliv způsobem jakékoliv praní špinavých peněz a financování terorismu, podvodů nebo pokusů o podvod. Vztah mezi zákazníky a poskytovatelem služeb (FXChoice) podléhá regulaci Všeobecných podmínek, Klientské smlouvy, příloh k této smlouvě a ostatních pravidel, regulací a podmínek stanovených Poskytovatelem služby, které jsou akceptovány zákazníkem.
 19. FXChoice může kdykoliv měnit jednostranně společnost zpracovávající karty pro různé země, a tudíž také podmínky pro vklady a výběry přes kartu.

Práva a povinnosti zákazníků:

 1. Při používání virtuálního POS, na základě těchto Všeobecných podmínek pro vkládání prostředků na obchodní účet pro obchodování ve forexu, cenných kovech a CFD by měl zákazník, který je majitelem karty, splňovat následující:
  1. Poskytovatel služby nepřijímá platby od třetích stran.
  2. Poskytovatel platby nepřijímá jakékoliv platby z vysoce rizikových oblastí kvůli regulatorním požadavkům.
  3. Jméno majitele karty musí vždy odpovídat jménu zákazníka s obchodním účtem.
  4. Zdržet se předávání karty nebo aktivačního kódu / PIN / 3D Secure hesla jiným osobám, sdělování těchto údajů jiným osobám.
 2. Zákazníci se musí řídit těmito Všeobecnými podmínkami a používat svých karet pro vkládání peněz na svůj obchodní účet za účelem obchodování ve forexu, cenných kovech a CFD pouze podle platných smluvních ustanovení a zákonných norem.
 3. Kvůli specifikám procesu karetních plateb budou všechny prostředky při přijetí převedeny na EUR, USD nebo GBP. Dokonce i tehdy, když je účet kreditní/debetní karty a obchodní účet u poskytovatele služby ve stejné měně (např. EUR), může být rozdíl mezi částkou vybranou z kreditní/debetní karty a částkou vloženou na obchodní účet.
 4. Poskytovatel služby neúčtuje svým zákazníkům provizi, ani nemusí platit provizi poskytovateli služby za převody přes karetní platby. Zákazníkům však mohou být účtovány poplatky třetím stranám, například poplatky společnosti/společnostem (bance/bankám), které zpracovávají transakce a poskytují virtuální služby POS společnosti FXChoice, poplatky instituci, která vystavila platební karty zákazníkům, poplatky zprostředkující bance nebo korespondenční bance nebo mezinárodní karetní organizaci (pokud bude relevantní).

Kontaktní informace

 1. Zákazníci mohou používat následující kontaktní informace pro komunikaci co se týče dotazů zákazníků na přijímání, zpracování a obsluhování bezhotovostních plateb platebními kartami ve svém vlastním virtuálním terminálu POS pro vkládání prostředků na jejich obchodní účet pro obchodování forexu, vzácných kovů a CFD.
 2. Na základě smluvních vztahů společnosti FXChoice s jejími partnery a subjekty pro zpracování karetních transakcí je možné, pokud se na tom strany dohodly, že některé transakce budou zpracovány přes ostatní operátory, kteří mají virtuální POS. V takových případech dostane klient oznámení na svou Backoffice se všemi informacemi o společnosti a kontaktními údaji.

Sporné platby

 1. V případě, že by poskytovatel služby nebo jeho poskytovatel plateb měl nějaké pochybnosti ohledně plateb provedených pomocí ukradené, falešné nebo nestandardní karty, aniž by oprávněný majitel této karty věděl o těchto platbách, a aniž by s nimi souhlasil, poskytovatel služby má právo vést vyšetřování a majitel karty bude povinen spolupracovat a poskytnout informace a dokumenty požadované poskytovatelem služby, poskytovatelem platby nebo karetní organizace, ohledně sporných plateb.
 2. Majitel karty uhradí poskytovateli služby veškeré škody, ztrátu nebo výdaje, pokud se prokáže, že byly důsledkem porušení ustanovení uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.

Zveřejnění rizika

FX Choice Limited (dále jen „FXChoice“) je investiční společnost regulovaná Komise pro finanční služby Belize (FSC) (licenční číslo: 000067/164).

FXChoice nezaručuje a nemůže garantovat počáteční kapitál portfolia klientů ani jeho hodnotu kdykoliv, ani žádné peníze investované do jakéhokoli finančního nástroje.

Klient by měl bezvýhradně uznat a přijmout, že bez ohledu na jakékoli informace, které může Společnost nabídnout, může hodnota jakékoli investice do Finančních nástrojů kolísat a je dokonce možné, že investice nebude mít žádnou hodnotu.

Klient by měl bezvýhradně uznat a akceptovat, že je vystaven velkému riziku vzniku ztrát a škod v důsledku nákupu a/nebo prodeje jakéhokoliv Finančního nástroje a akceptuje a prohlašuje, že je ochoten toto riziko přijmout.

Klient by se neměl podílet na investicích přímo ani nepřímo ve finančních nástrojích, pokud nezná a nepozná rizika spojená s funkcemi každého finančního nástroje.

Klient by měl prohlásit, že si přečetl, pochopil a bezvýhradně přijal:

 • Informace o dosavadním výkonu finančního nástroje nezaručují jeho současnou ani budoucí výkonnost. Využití historických dat nepředstavuje závaznou nebo bezpečnou prognózu, pokud jde o odpovídající budoucí výkonnost finančních nástrojů, na které se uvedené informace vztahují.
 • Některé finanční nástroje se nemusí stát okamžitě likvidními, např. snížené poptávky a klient nemusí být schopen prodat nebo snadno získat informace o hodnotě těchto finančních nástrojů nebo rozsahu souvisejících rizik.
 • Pokud je finanční nástroj obchodován v jiné měně, než je měna země bydliště klienta, mohou mít jakékoli změny směnných kurzů negativní vliv na jeho hodnotu, cenu a výkon.
 • Finanční nástroj na zahraničních trzích může představovat různá rizika než obvyklá rizika na trzích v zemi bydliště klienta. V některých případech mohou být tato rizika větší. Vyhlídky na zisk nebo ztrátu z transakcí na zahraničních trzích jsou rovněž ovlivněny kolísáním směnného kurzu.
 • Derivátovým finančním nástrojem (tj. opce, future, forward, swap, smlouva o rozdílu) může být transakce bez spotřeby (non-delivery spot), která dává příležitost k zisku ze změn měnových kurzů, komodit, akciových indexů nebo cen akcií nazývaných podkladový nástroj.
 • Hodnota derivátového finančního nástroje může být přímo ovlivněna cenou cenného papíru nebo jiného podkladového aktiva, které je předmětem akvizice.
 • Klient nesmí odkoupit derivátový finanční nástroj, pokud není ochoten podstoupit rizika ztráty všech peněz, které investoval, a také veškerých dodatečných provizí a jiných vzniklých nákladů.
 • Klient bere na vědomí a přijímá, že mohou existovat i jiná rizika, která nejsou uvedena výše.

Virtuální (krypto) měny – upozornění na riziko

Veškeré obchody zahrnují riziko ztráty kapitálu.

Virtuální (krypto) měny, jako jsou Bitcoin a další kryptoměny, nejsou regulovány žádným regulačním orgánem, a proto nejsou chráněny, pokud platforma, která si vyměňuje nebo drží virtuální měnu, selže nebo zanikne. Vždy existuje riziko spojené s nákupem, držením nebo obchodováním virtuálních měn.

Klienti by si měli být vědomi toho, že FSC neupravuje ani neuděluje licence na virtuální měny; proto virtuální měny nespadají do působnosti regulovaných investičních služeb společnosti.

Ceny kryptoměn jsou velmi volatilní, mohou rychle kolísat, bez ohledu na celkové tržní podmínky a mohou vést ke ztrátě veškerého investovaného kapitálu v krátkém období. Mějte prosím na paměti všechna rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami. Před započetím obchodování nebo investováním do kryptoměn je nutné mít podrobné a aktualizované znalosti o souvisejících technologiích blockchain.

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste si přečtením tohoto upozornění na upozornění na rizika byli informováni o konkrétních rizicích spojených s investičními rozhodnutími týkajícími se kryptoměn. Tímto berete na vědomí a chápete, že informace obsažené v tomto varování nemohou a neuvádějí ani neuvádějí v plném rozsahu celé spektrum rizik spojených s obchodováním nebo investováním do kryptoměn.

Klient by měl nést riziko, že jejich obchody s Finančními nástroji mohou nebo mohou být později předmětem daně a/nebo jakékoli jiné povinnosti, například z důvodu změn právních předpisů nebo osobních okolností. Společnost nezaručuje, že nebude splatná žádná daň a/nebo jiné kolkovné. Klient by měl nést odpovědnost za veškeré daně a/nebo jiné povinnosti, které mohou vzniknout v souvislosti s jejich obchody.