Legální informace

Přístupem na tuto stránku vyjadřujete souhlas s následujícími smluvními podmínkami týkajícími se tohoto webů a jakýchkoli dalších materiálů, které se na ně vztahují.

FX Choice Limited, registrační číslo 105 968, registrovaná adresa Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize (dále jen FXChoice) si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit bez předchozího upozornění. Jste zodpovědní za jejich pravidelné přezkoumávání a pokračováním v používání těchto stránek po změnách znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

Vlastnictví webu

Společnost vlastní a spravuje tyto stránky. Žádný zákon o stažení nebo jiném kopírování z tohoto webu nepřevádí na vás žádný titul nebo software na tomto webu. Cokoli, co přenášíte na tyto stránky, se stává majetkem společnosti, může být společností používáno k jakémukoli zákonnému účelu a dále podléhá zveřejnění, které společnost považuje za vhodné, včetně právního nebo regulačního orgánu, jemuž je společnost zodpovědná. Společnost si vyhrazuje veškerá práva týkající se autorského práva a vlastnictví ochranné známky ze všech materiálů na těchto stránkách a tyto práva bude uplatňovat v plném rozsahu.

Přístup

Tato stránka a informace, nástroje a materiály obsažené na ní nejsou směřovány nebo určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem, který je občanem nebo rezidentem nebo sídlí v kterékoli jurisdikci, kde takové šíření, zveřejnění, dostupnost nebo použití by bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by společnost nebo její přidružené společnosti podléhaly jakémukoli požadavku na registraci nebo licenci v rámci takové jurisdikce.

Odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány „Jak je“. Společnost nezaručuje přesnost zde poskytnutých materiálů, výslovně ani implicitně, za jakýkoli konkrétní účel a výslovně se zříká jakýchkoliv záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost nezodpovídá za ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout v důsledku zachycení informací, které byly poskytnuty prostřednictvím těchto stránek třetím osobám. Přestože informace poskytnuté na těchto stránkách jsou získávány nebo zpracovávány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, Společnost nemůže a ani nezaručuje přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost všech informací nebo údajů, které vám byly poskytnuty k určitému účelu. Společnost ani její přidružené společnosti, ředitelé, ani zaměstnanci ani žádný třetí dodavatel nenese zodpovědnost ani nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, které vzniknou v případě poruchy nebo přerušení této stránky nebo vyplývající z jednání nebo opomenutí jakékoli jiné strany podílející se na zpřístupnění této stránky nebo údajů obsažených v ní nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který se týká vašeho přístupu k nemožnosti přístupu k webu nebo jeho použití nebo jeho použití, zda okolnosti, které způsobily takovou příčinu, mohly být pod kontrolou Společnosti nebo jakéhokoli dodavatele, který poskytuje software nebo služby.

Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli následné, vedlejší, zvláštní, represivní nebo příkladné škody vyplývající z jakéhokoli použití nebo neschopnosti využívat toto místo nebo jeho část, a to bez ohledu na to, zda byla společnost obeznámena s pravděpodobností takového vzniklé škody a bez ohledu na formu žaloby, ať již ve smlouvě, v případě úmyslu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak.

Informace obsažené na této stránce jsou určeny pouze pro informační účely. Proto by nemělo být považováno jako nabídka nebo obžaloba žádné osobě v jurisdikci, v níž taková nabídka nebo obžaloba není oprávněna, nebo na jakoukoli osobu, proti které by bylo protiprávní, aby takovou nabídku nebo poptávku, ani považováno za doporučení koupit, prodat nebo jinak vypořádat s nějakou konkrétní investicí. Důrazně doporučujeme, abyste získali nezávislé investiční, finanční, právní a daňové poradenství před tím, než začnete s nějakou investicí. Nic na této stránce by nemělo být čteno nebo vykládáno jako investiční poradenství ze strany společnosti nebo jejích přidružených společností, ředitelů nebo zaměstnanců.

Povaha investic do finančních nástrojů je taková, že ne všechny finanční nástroje jsou vhodné pro všechny, pokud:

  1. jsou obeznámeni s investičními záležitostmi,
  2. jsou schopni nést ekonomické riziko investice,
  3. pochopit riziko,
  4. věří, že investice je vhodná pro jejich konkrétní investiční cíl a finanční potřeby a nemají potřebu likvidity investic
  5. nemají potřebu likvidity investic

Pokud investuje neprofesionální investor do finančních nástrojů, doporučuje se investovat pouze část částek, které investor hodlá dlouhodobě investovat.

Rovněž je vhodné, aby všichni investoři měli před investováním do finančních nástrojů radu od odborného investičního poradce.

Odkazované weby

Stránka také obsahuje odkazy na weby kontrolované nebo nabízené třetími stranami. Společnost nekontroluje a tímto se zříká odpovědnosti za veškeré informace nebo materiály zveřejněné na některém z webů propojených s touto stránkou. Vytvořením odkazu na webovou stránku třetí strany společnost neschvaluje ani doporučuje žádné produkty nebo služby nabízené na tomto webu.

Bezpečnost

Pokud komunikujete se společností prostřednictvím e-mailu, měli byste si uvědomit, že bezpečnost internetového e-mailu je nejistá. Odesíláním citlivých nebo důvěrných e-mailových zpráv, které nejsou zašifrovány, přijímáte rizika takové nejistoty a možného nedostatku důvěrnosti po internetu. Internet není 100% bezpečný a někdo může být schopen zachytit a přečíst vaše detaily.

Soukromí

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné a sdílené pouze v rámci společnosti, jejích přidružených společností a jejích obchodních partnerů a nebudou zpřístupněny žádné třetí straně, s výjimkou případů, kdy se jedná o regulační nebo soudní řízení. Systémy pro sledování webových stránek mohou také shromažďovat údaje o stránkách, které jste navštívili, o tom, jak jste objevili tuto stránku, četnost návštěv a podobně. Získané informace se používají k vylepšení obsahu našich webových stránek a mohou být používány k tomu, abychom vás kontaktovali vhodnými prostředky a poskytli vám jakékoli informace, které považujeme za užitečné pro vás.

Platné právo a soudní pravomoc

Přístupem na tuto stránku souhlasíte s tím, že zákony Belize bez ohledu na její principy konfliktů se budou vztahovat na všechny záležitosti související s používáním této stránky. V případě sporu souhlasíte s výhradní jurisdikcí soudu v Belize. V případě, že některá z těchto podmínek nebude považována za nevymahatelnou, zůstávají zbývající smluvní podmínky bezpodmínečné a nevymahatelný termín nebo podmínka bude nahrazena takovým vymahatelným termínem nebo podmínkou, která se nejvíce blíží záměru, který je základem nevymahatelného termínu nebo Stav. Tato smlouva nenahrazuje ani žádným způsobem nezmění žádnou jinou dohodu, kterou jste uzavřeli se společností.

Tato stránka není zaměřena na žádnou jurisdikci a není určena pro žádné použití, které by bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

 

Máte zájem o Forex obchodování?
Zvolte FXChoice dnes
Tisíce zákazníků to již učinilo!

Mobilní obchodování

MT5 nyní k dispozici pro zařízení se systémem Android a iOS
Více zde

Firemní zprávy

25/07/2021Warning of potential volatility: 26-30 July
Více zde

Klientské recenze

Děkujeme, že jste si udělali čas a dali nám vědět, jak si vedeme.
Více zde

Instatní 24/5 podpora