AML pravidla

FX Choice Limited si uvědomuje, jak důležitou roli hraje finanční sektor při efektivní prevenci a boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Praní špinavých peněz je definováno velmi široce a zahrnuje všechny formy nakládání s majetkem pocházejícím z trestné činnosti nebo vlastnění takového majetku, včetně vlastnictví výnosů z trestné činnosti i zprostředkování vlastnictví či manipulaci s výnosy z trestné činnosti. Majetek pocházející z trestné činnosti může mít různé formy, například formu peněz, cenných papírů, hmotného i nehmotného majetku.

Společnost FX Choice Limited je vázána Zákonem o praní špinavých peněz a terorismu (Prevence) z roku 2008 státu Belize (Zákon), který ukládá zřetelné administrativní požadavky všem finančním institucím.

Podle zákona je společnost povinna implementovat a dodržovat podmínky Manuálu proti praní špinavých peněz a terorismu (dále jen Manuál AML), který je společně se všemi souvisejícími interními předpisy a pravidly hlavním pilířem interních kontrolních systémů zavedených pro monitorování shody s postupy zavedenými společností FX Choice Limited pro prevenci a detekci praní špinavých peněz.

Fungováním této shody se zajišťuje, že společnost dodržuje různé postupy proti praní špinavých peněz prostřednictvím konkrétně navržených auditů a ostatních funkčních kontrol.

Náš Manuál AML zavazuje členy správní rady, výkonné ředitele, vedoucí pracovníky a manažery divizí společnosti, zaměstnance a všechny ostatní osoby zapojené do operací nabízených služeb. Zaměstnanci společnosti jsou povinni důsledně dodržovat postupy a doporučení obsažené v Manuálu AML i v Zákoně. Zaměstnanci jsou si vědomi toho, že praní špinavých peněz a financování terorismu je velmi vážný problém, znají své zákonem stanovené závazky a jsou povinni spolupracovat a rychle hlásit podezřelé transakce.

Náš Manuál AML i Zákon požadují, aby společnost FX Choice Limited zavedla a udržovala konkrétní zásady a postupy zaměřené proti zneužívání jejích klientů, jejích aktivit i jejího finančního systému pro účely praní špinavých peněz. Tyto postupy mají dva hlavní cíle:

  1. Umožnit rozpoznání a nahlášení podezřelých transakcí;
  2. Prostřednictvím přísné implementace principu „poznej svého zákazníka“ (KYC) a udržováním adekvátních postupů vedení záznamů zajistit, aby byla finanční instituce schopna poskytnout svou část auditní stopy, pokud by se zákazník dostal do vyšetřování.

Manuál AML a veškeré interní postupy obsahují pokyny, které by se měly dodržovat v celé Společnosti pro pomoc při detekci a prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu se zákony.

Všichni zaměstnanci společnosti by měli vykonávat své povinnosti podle pravidel stanovených v Manuálu AML a relevantních interních předpisů společnosti.

Předpisy AML společnosti podléhají trvalým kontrolám a aktualizacím ze strany Oddělení shody pro zajištění naprostého souladu se současnou legislativou, předpisy i směrnicemi Mezinárodní komise finančních služeb.

 

Máte zájem o Forex obchodování?
Zvolte FXChoice dnes
Tisíce zákazníků to již učinilo!